ALGEMENE VOORWAARDEN LANDMEETKUNDIG BUREAU VERTEX

Artikel 1 Algemeen:

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Landmeetkundig Bureau VERTEX, gevestigd te (2671EC) Naaldwijk aan de
Geestweg 10;
– opdrachtgever: de (rechts-)persoon aan wie een aanbod of offerte van opdrachtnemer is gericht of met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbieding alsmede iedere offerte van opdrachtnemer en/of iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.3. Opdrachtnemer is niet gebonden aan algemene voorwaarden waarvan opdrachtgever zich bedient, tenzij opdrachtnemer de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigbare bepaling(en) overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.


Artikel 2 Aanbiedingen en offertes, totstandkoming overeenkomst:

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien opdrachtgever de offerte van opdrachtnemer accepteert, doet opdrachtgever derhalve een aanbod aan opdrachtnemer tot het aangaan van een overeenkomst. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zonder opgave van reden een dergelijk aanbod of opdracht te weigeren.
2.2. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt pas tot stand nadat opdrachtnemer een aanbod van opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of doordat opdrachtnemer uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat laatste geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door opdrachtnemer afgegeven offerte.


Artikel 3 Honorering:

3.1. Tussen partijen zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de honorering van opdrachtnemer zal geschieden. Bij honorering op basis van bestede tijd wordt door opdrachtnemer gefactureerd op basis van het in de overeenkomst of offerte van opdrachtnemer vermelde uurtarief.                                                                                                                                                  3.2. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde belastingen of heffingen, tenzij tussen opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium van opdrachtnemer is, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief reistijd van opdrachtnemer alsmede exclusief reiskosten en verschotten. De door opdrachtnemer gemaakte reisuren voor de uitvoering van een overeenkomst/opdracht c.q. project worden aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van bestede tijd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 Betaling:

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen, dient opdrachtgever facturen van opdrachtnemer te betalen binnen vier weken na factuurdatum.
4.2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening over te gaan van eventuele vorderingen op opdrachtnemer.
4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de voldoening van de verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst, onder
meer (maar niet uitsluitend) middels een bankgarantie of borgstelling in privé.
4.5. Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, verkeert
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht om vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 2% per maand, zulks behoudens het geval de wettelijke rente hoger is dan 2% per maand. In het laatste geval is opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd.
4.6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs voor zover opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7. Indien opdrachtgever in gebreke is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruik is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever is tevens gehouden de eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten aan opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging:

5.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
– indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of
– indien door vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen.
5.2. Opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
5.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade te vergoeden.
5.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Zulks tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever gehouden deze kosten aan opdrachtnemer te voldoen.                                                                                               5.7. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan de zijde van opdrachtnemer tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.                                                                                         5.8. Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden alsmede de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer-, en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtnemer worden vergoed.

 
Artikel 6 Levering:

6.1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of door opdrachtnemer opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6.2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft in dit kader een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nimmer een resultaatsverplichting.

Artikel 7 Werkzaamheden door derden:

7.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien en voor zover de kosten van een ingeschakelde derde door de betreffende derde rechtstreeks aan opdrachtgever wordt gefactureerd, is opdrachtgever gehouden deze kosten binnen de door de derde aangegeven betalingstermijn rechtstreeks aan deze derde te voldoen.
7.2. Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met een derde, zal opdrachtnemer voor het door deze derde verricht deel van de opdracht/overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn jegens opdrachtgever.
7.3. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van overeenkomsten/opdrachten zelf een derde inschakelt, zal opdrachtnemer voor het door deze derde verrichte deel van de opdracht/overeenkomst slechts aansprakelijk kunnen zijn conform hetgeen hierna in artikel 9 inzake aansprakelijkheid is weergegeven.

Artikel 8 Reclames:

8.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden door opdrachtnemer zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking daarvan door opdrachtgever, althans zeven dagen nadat opdrachtgever de gebreken redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.2. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.
8.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in lid 1 gestelde termijn, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen.
8.5. Indien komt vast te staan dat een klacht van opdrachtgever ongegrond is, dan komen de kosten welke daardoor zijn ontstaan aan de zijde van opdrachtnemer, integraal voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 9 Aansprakelijkheid:

9.1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van desbetreffende opdracht van opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.                                                                                                                      9.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar van opdrachtnemer in voorkomend geval.                                                                                                                                                        9.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.                                                                                                                                            9.6. Opdrachtnemer kan louter aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:                                       –  Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;                                                                       –  De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden;                         –  Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten           ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.


Artikel 10 Overmacht:

10.1. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om op grond daarvan: de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in geval van opschorting of ontbinding vanwege overmacht nimmer gehouden tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever.
10.2. Als overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen van opdrachtnemer na te komen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of leveranciers en/of andere derden, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen.


Artikel 11 Intellectuele eigendom:

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is uitsluitend opdrachtnemer hiertoe bevoegd.
11.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen:

12.1. Op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer alsmede alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.
12.2. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit de aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer alsmede tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen uitsluitend te worden beslecht door de bevoegde rechter bij de Rechtbank te Den Haag.